Hamed Jaberha: Behold Your Killing

Date: 21 Feb – 6 Mar, 2020

Book Lunch

از شما دعوت می شود تا در مراسم رونمایی  کتاب‌.عکس حامد جابرها (۱۳۶۳، قزوین) با عنوان «در کشته خویشتن نگه کن»، در اتاق سبز گالری آگ در روز جمعه ۲ اسنفد‌.ماه ۱۳۹۸، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۱:۰۰ شرکت فرمایید.

انسانی که به جز خود را ندیده است، خوب که نظر کنیم می بینیم به جز خود را هم نکشته است.
در سلاخ خانه ها دسته حیوانات را می شود دید که در صف های مرتب آخرین قدم هایشان را از جلوی آدم هایی با پیش بندهای خونین بر میدارند. آن ها با چاقوهای ردیف شده که روی کمربندشان بسته اند تمام آداب پوست کندن و لاشه کردن را میدانند. حیوانات در دامداری ها اشیائ جهانی هستند که به آن ها زندگی داده می شود تا بی هیچ ترحمی کشته شوند.
پوست و گوشتی بریده می‌.شود و لاشه‌.ای می سازد مقابل ما که نظاره در آن امیال و وحشت ها و نیازهای ما را آشکار می کند.

دامداری ها از منابع عظیم تولید گازهای گلخانه‌.ای هستد و بیش از ۱۸٪ از انتشار گازهای گلخانه‌.ای جهان را منتشر می کنند. در مقام مقایسه‌. می‌.توان گفت، تمامی نظام حمل و نقل در سطح جهان شامل ماشین‌.ها، ماشین‌.های سنگین، اتوبوسها، قطارها، کشتی‌.ها و هواپیماها تنها حدود ۱۳٫۵٪ دی‌.اکسیدکربن تولید می کنند. به عبارت دقیق تر، ۶۵٪ نیترواکسید و ۳۷٪ متانی که توسط فعالیت‌.های انسان تولید می‌.شود ناشی از فعالیت‌.های مربوط به دامداری ها هستند. برای روند گرمایش زمین (GWP)، انتشار متان ۲۱ بار و انتشار نیتروکسید ۲۹۶ بار خطرناک تر از انتشار دی‌.اکسید کربن است.

© Copyrights all rights reserved by Ag Galerie

Ag Galerie : #43 South Azodi St., Karim Khan St., Tehran, Iran